Opłata członkowska mies. / Monthly membership fee

Opłać online składkę członkowską Polish Leather Uniform Group

Opis

Opłata członkowska dla członków Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group

  • składka za 1 miesiąc
  • użyj tej opcji w przypadku opłacania składki w trakcie roku kalendarzowego
  • dodaj do koszyka tyle składek miesięcznych, ile miesięcy pozostało do końca roku (np. gdy opłacasz składkę we wrześniu, wybierz 3 składki miesięczne – za październik, listopad i grudzień)
  • obowiązek opłaty składki wynika z Regulaminu Stowarzyszenia
  • składka nie podlega zwrotowi za wyjątkiem sytuacji, w której towarzyszący jej wniosek o członkostwo zostanie rozpatrzony negatywnie

Membership fee for members of the Polish Leather Uniform Group Association

  • membership fee for 1 month
  • use this option if you pay your membership fee during the calendar year
  • add as many monthly membership fees to the cart as there are months left until the end of the year (e.g. when you pay the fee in September, select 3 monthly fees – for October, November and December)
  • the obligation to pay a membership fee results from the Regulations of the Association
  • the fee is non-refundable, except if the accompanying application for membership is rejected