REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Regulamin Opłacania Składek określa sposób wnoszenia opłat członkowskich oraz opisuje, jakie działania przypominające i windykacyjne może podejmować zarząd Stowarzyszenia. Regulamin Opłacania Składek został przyjęty na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w listopadzie 2022 roku w Krakowie.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa procedurę opłaty składek członkowskich w Stowarzyszeniu Polish Leather Uniform Group, zwanym dalej Stowarzyszeniem, przez Członków Stowarzyszenia.

2. Zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group, każdy Członek Stowarzyszenia ma m.in. obowiązek regularnego i terminowego opłacania składki członkowskiej.

3. Składka członkowska stanowi konkretne wsparcie działalności statutowej Stowarzyszenia i przeznaczona jest wyłącznie na realizację celów statutowych.

4. Wobec Członków, którzy nie opłacili składki w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, skarbnik Zarządu Stowarzyszenia podejmuje czynności przypominające i windykacyjne.

Rozdział 2. Wysokość składki członkowskie i tryb jej opłacania 

1. Wysokość rocznych składek członkowskich ustala Zebranie Członków.

2. Aktualna wysokość składki członkowskiej rocznej oraz numer rachunku bankowego Stowarzyszenia podane są na stronie internetowej Stowarzyszenia.

3. Składkę opłaca się dokonując przelewu na rachunek bankowy Stowarzyszenia: 

  • w pełnej wysokości, za cały rok z góry, na początku roku kalendarzowego,
  • proporcjonalnie, za pełne miesiące pozostałe do końca roku kalendarzowego, jeśli składka opłacana jest w trakcie roku kalendarzowego,
  • W przypadku płatności proporcjonalnej, należy wyliczyć składkę według wzoru:
    (składka roczna / 12) x liczba miesięcy pozostałych do końca roku = kwota do zapłaty 

4. Dopuszczalne jest opłacenie składki członkowskiej za okres dłuższy niż rok, ale nie przekraczający 24 miesięcy i kończący się w grudniu – np. dopuszczalne jest opłacenie w maju składki za okres do grudnia roku kolejnego. 

5. W przypadku zmiany wysokości składki w trakcie roku kalendarzowego, Członków Stowarzyszenia z opłaconą składką członkowską na okres dłuższy niż rok, obowiązuje do końca opłaconego okresu wcześniejsza wysokość składki. 

6. W tytule płatności należy wpisać “Składka członkowska PLUG” oraz podać swoje imię i nazwisko. 

7. W przypadku wpłat towarzyszących złożeniu wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia, gdy wniosek kandydata zostanie odrzucony, składka członkowska zostanie zwrócona na rachunek wpłacającego w terminie 30 dni. 

8. W przypadku skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia, składka członkowska nie będzie zwracana. 

9. Zarząd Stowarzyszenia w szczególnych przypadkach ma prawo zwolnić Członka z obowiązku opłacania składek. Czas i wysokość pełnego bądź częściowego zwolnienia określa Zarząd w drodze Uchwały. 

10. Dokumentację związaną z opłacaniem składek (w tym rejestr składek) prowadzi skarbnik Zarządu Stowarzyszenia. 

11. Każdorazowa zmiana rachunku bankowego Stowarzyszenia wymaga poinformowania Członków z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą e-maila, komunikatorów internetowych lub publicznie dostępnych komunikatów na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Rozdział 3. Działania przypominające i windykacyjne 

12. W przypadku stwierdzenia braku opłaconej w terminie składki, skarbnik Zarządu Stowarzyszenia podejmie próbę kontaktu mailowego z Członkiem, u którego występuje zaległość.

13. W przypadku braku reakcji (odpowiedzi lub wpłaty składki), skarbnik Zarządu Stowarzyszenia podejmie kolejną próbę kontaktu, z wykorzystaniem innych metod kontaktu.

14. Nieopłacenie składki przez okres dłuższy, niż 30 dni może być przyczyną skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.