INFORMACJE O SPRZEDAWCY

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem https://plug.org.pl/sklep jest Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group z siedzibą w Warszawie.

Dane teleadresowe:
Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 47/29
03-982 Warszawa
Numer REGON: 523892261, numer NIP: 1133082003

Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group wpisane jest do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy pod numerem 1008

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość.

Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.plug.org.pl/sklep za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz go kupić.

Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Produkt – składka członkowska, której opłacenie jest niezbędne do uzyskania lub podtrzymania członkostwa w Stowarzyszeniu Polish Leather Uniform Group (zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia) lub opłata pokrywająca koszty uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group.

Ceny – wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił Produkt w zamówieniu. Podane ceny nie zawierają kosztu fizycznej dostawy (np. biletów), który zależy od sposobu jej realizacji.

Sprzedawca – Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 47/29, 03-982 Warszawa, numer REGON: 523892261, numer NIP: 1133082003.

Polityka prywatności i cookies sklepu internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik do Regulaminu.

Zakupy bez rejestracji – usługa stworzona przez Sprzedawcę dla Klienta umożliwiająca dokonanie zakupu produktów z asortymentu Sprzedawcy bez konieczności rejestracji w sklepie internetowym Sprzedawcy.

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.

DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

Transakcje sprzedaży Produktów dokumentowane są potwierdzeniami mailowymi, wysyłanymi na adres mailowy Klienta. Sprzedawca, Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group, nie prowadzi działalności gospodarczej. Wpłacone składki członkowskie są przeznaczane na pokrycie statutowej działalności Stowarzyszenia. Wpłacone opłaty za uczestnictwo w imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie przeznaczane są wyłącznie na pokrycie kosztów organizacyjnych.

ZAMÓWIENIA

Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie Produkty, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić.

Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Klient dokonuje wyboru preferowanej metody płatności. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:
– online – kartą płatniczą
– online – w systemie Blik
– przelewem bankowym, realizowanym przez Klienta (wyłącznie opłaty składek członkowskich)

Płatności online obsługiwane są przez firmę PayTel / SIBS.

Po zaksięgowaniu płatności, Produkt jest wysyłany do Klienta w wersji elektronicznej (potwierdzenie opłacenia składki lub potwierdzenie dokonania zakupu). W przypadku niektórych Produktów dostępny jest wyłącznie odbiór osobisty w punkcie wskazanym przez Sklep internetowy – informacja taka znajduje się w opisie Produktu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W przypadku zakupu Produktu “Składka członkowska”, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz uzyskania zwrotu wpłaconej kwoty za wyjątkiem sytuacji, w której przesłana przez Klienta “Deklaracja wstąpienia do Stowarzyszenia” zostałaby rozpatrzona negatywnie. W przypadku odrzucenia wniosku o członkostwo przez Zarząd Stowarzyszenia, nastąpi automatyczny zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni od daty odrzucenia wniosku.

W przypadku zakupu Produktów “Uczestnictwo w wydarzeniu / imprezie”, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz uzyskania zwrotu wpłaconej kwoty jedynie w przypadku, gdy rezygnacja z zakupu nastąpi przed zamknięciem listy uczestników (zakończeniem sprzedaży). Po zakończeniu sprzedaży, z racji na konieczność poniesienia przez Sprzedawcę kosztów organizacyjnych i uiszczenia opłat na rzecz podmiotów trzecich, odstąpienie od umowy i zwrot wpłaconej kwoty nie będzie możliwy.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.

Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce prywatności i cookies oraz Polityce transparentności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klient może kontaktować się ze Sklepem w następujący sposób:
– emailowo, wysyłając wiadomość na adres: sklep@plug.org.pl
– korespondencyjnie, na adres siedziby Stowarszyszenia: Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group z siedzibą w Warszawie

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.