REGULAMIN STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group działa w oparciu o Regulamin Stowarzyszenia, przyjęty na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w listopadzie 2022 roku w Krakowie, zmieniony podczas Walnego Zebrania w Warszawie, 7 października 2023. Zapoznaj się również z innymi oficjalnymi dokumentami…

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zwykłym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Regulaminu.

 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedziba znajduje się w Warszawie.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
 3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego Członków.

§ 2. Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.

§ 3. Stowarzyszenie może podejmować współpracę i wspierać inne organizacje o podobnym profilu, działające na terenie całego kraju.

Rozdział II. Cele i środki działania: 

§ 4. Celami Stowarzyszenia są:

 1. edukacja w zakresie równości, tolerancji i praw człowieka, w szczególności na rzecz mniejszości seksualnych,
 2. promocja zdrowia,
 3. promocja kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem kultury i sztuki tworzonej przez przedstawicieli środowiska LGBT+ i dla środowiska LGBT+
 4. integracja środowiska LGBT+, w szczególności przedstawicieli środowisk fetyszowych: leather oraz rubber.

§ 5. Stowarzyszenie realizuje swoje cel poprzez nieodpłatne:

 1. organizację spotkań oraz imprez o charakterze lokalnym i ogólnopolskim,
 2. organizację wystaw,
 3. organizację konkursów,
 4. działalność informacyjną oraz edukacyjną, skierowaną do osób pełnoletnich,
 5. współpracę z innymi podmiotami, realizującymi projekty zgodne z celami Stowarzyszenia,
 6. publikację materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

Rozdział III. Członkowie – prawa i obowiązki 

§ 6. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

§ 7. Członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba należąca do jakiejkolwiek organizacji uznanej za antydemokratyczną, faszyzującą lub propagującą dyskryminację, uprzedzenia lub nienawiść w stosunku do jakiejkolwiek grupy społecznej lub etnicznej.

§ 8. Przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zaksięgowania składki członkowskiej, poprzedzonego otrzymaniem Deklaracji członkowskiej.

 1. Deklaracja musi być poprawnie wypełniona, w tym zawierać rekomendację dwóch aktualnych Członków Stowarzyszenia.
 2. Kandydat na Członka Stowarzyszenia musi bezwzględnie spełniać wymogi określone w Rozdział III. § 6 oraz § 7 Regulaminu.

§ 9. Członek Stowarzyszenia ma prawo:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków i postulatów związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 5. dostępu do informacji na temat działalności Stowarzyszenia oraz prac Zarządu.

§ 10. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:

 1. brania udziału w życiu Stowarzyszenia,
 2. aktywnego wspierania Stowarzyszenia w realizacji jego celów,
 3. przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. terminowego opłacania składek członkowskich.

§ 11. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,
 2. śmierci Członka Stowarzyszenia,
 3. utraty przez Członka Stowarzyszenia pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
 4. skreślenia Członka z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12. Skreślenie Członka z listy Członków Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku:

 1. działania Członka Stowarzyszenia na szkodę Stowarzyszenia,
 2. rażącego naruszenia postanowień Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 2 (dwa) miesiące,
 4. propagowania lub nawiązywania swoim ubiorem w jednoznaczny sposób do ustrojów totalitarnych,
 5. dopuszczenia się bądź popierania czynów rasistowskich, ksenofobicznych lub dyskryminujących jakąkolwiek grupę lub osobę ze względu na jakikolwiek czynnik,
 6. głoszenia bądź popierania haseł rasistowskich, ksenofobicznych lub dyskryminujących jakąkolwiek grupę lub osobę ze względu na jakikolwiek czynnik,
 7. dołączenie do organizacji, która propaguje czyny lub głosi hasła wymienione w Rozdział III. § 12. ustęp 5. oraz 6.

§ 13. Stwierdzenie ustania członkostwa lub skreślenie Członka Stowarzyszenia z listy członków Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu.

 1. Decyzję o skreśleniu Członka z listy członków Stowarzyszenia ze Stowarzyszenia, Zarząd podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego Członków.
 2. Od uchwał Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia, skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.
 3. Uchwała Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 

§ 14. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zebranie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia.

§ 15. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata, a wybór Członków następuje na Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 16. Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać ze sobą w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub związku (w tym partnerskiego lub nieformalnego).

§ 17. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, organowi temu przysługuje prawo kooptacji spośród Członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych Członków nie przekroczy 1/2 (połowy) liczby Członków pochodzących z wyboru. Przez kooptację nie można powołać Prezesa Zarządu.

§ 18. W sytuacji, gdy nie można zastosować Rozdział IV. § 17 lub uzupełnienie składu poprzez kooptację okazało się nieskuteczne, Zebranie Członków i wybory uzupełniające muszą odbyć się w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zmniejszenia się składu Zarządu Stowarzyszenia.

§ 19. Mandat Członka powołanego do Zarządu w trakcie trwania kadencji wygasa z upływem kadencji pozostałych Członków tego organu.

Rozdział V. Zebranie Członków 

§ 20. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 1. W Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 2. W zebraniach mogą uczestniczyć zaproszeni goście z głosem doradczym.
 3. Na wniosek poparty przez minimum dwóch Członków, goście mogą być wezwani do opuszczenia na czas głosowania pomieszczenia, w którym odbywa się Zebranie Członków.
 4. Zebranie Członków zwołuje Zarząd, powiadamiając wszystkich Członków o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem Zebrania Członków.

§ 21. Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22. Sprawozdawcze zwyczajne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.

§ 23. Sprawozdawczo-Wyborcze zwyczajne Zebranie Członków zwołuje się w związku z wyborem władz raz na 3 (trzy) lata.

§ 24. Nadzwyczajne Zebranie Członków może zostać zwołane poza terminami wskazanymi w Regulaminie, jeżeli powód zwołania obrad tego wymaga.

§ 25. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na pisemne żądanie co najmniej 30% (trzydziestu procent) Członków Stowarzyszenia; wniosek taki musi zawierać uzasadnienie i być doręczony na oficjalny adres e-mail Stowarzyszenia lub na adres korespondencyjny Stowarzyszenia (list polecony).

§ 26. W przypadku niezwołania przez Zarząd Zebrania w terminie i na zasadach określonych w Rozdział V. § 20. do § 25 Regulaminu, prawo zwołania Zebrania przysługuje grupie 30% (trzydziestu procent) Członków Stowarzyszenia, bez potrzeby wnioskowania do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 27. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia, a w drugim terminie przy obecności co najmniej jednej czwartej ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia. Jeżeli podczas pierwszego i drugiego terminu obrad nie ma wystarczającej liczby Członków, należy ustalić trzeci termin, który może odbyć się niezwłocznie, w którym do ważności uchwał nie potrzeba minimalnej liczby Członków Stowarzyszenia. Zebrania Członków mogą odbywać się w czasie rzeczywistym w trybie videokonferencji.

§ 28. Do kompetencji Zebrania Członków należy:

 1. określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian Regulaminu,
 3. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
 4. wybór Zarządu oraz Prezesa Stowarzyszenia,
 5. odwoływanie Członków Zarządu,
 6. rozpatrywania i zatwierdzanie sprawozdań pozostałych władz Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa,
 8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych po obrady,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach niezarezerwowanych dla innych organów.

Rozdział VI. Zarząd Stowarzyszenia 

§ 29. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Zebrania Członków, działa w jego imieniu i ponosi odpowiedzialność przed Zebraniem Członków.

 1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków, w tym obligatoryjnie Prezesa i Skarbnika. Funkcję Prezesa oraz Skarbnika można łączyć, jednak nie wpływa to na wymóg wyboru co najmniej 3 członków Zarządu. Przy składzie pozwalającym na obsadzenie dodatkowych funkcji można dokonać wyboru Wiceprezesa i Sekretarza.
 2. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia następuje w drodze głosowania uprawnionych Członków Stowarzyszenia podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków.
 3. Zebranie Członków decyduje o wielkości składu.
 4. Po zatwierdzeniu przez Zebranie Członków składu Zarządu, Zarząd dokonuje wyboru na funkcje w Zarządzie (Skarbnika, ewentualnie Wiceprezesa i Sekretarza).
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 2 (dwa) miesiące.
 6. Posiedzenia mogą odbywać się osobiście lub za pomocą narzędzi do komunikacji zdalnej.
 7. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy jego Członków. W sytuacji równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 30. Do zakresu uprawnień Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. realizacja uchwalonego przez Zebranie Członków programu działań Stowarzyszenia oraz innych uchwał Zebrania Członków,
 5. reprezentacja i prowadzenie wszelkich spraw Stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał i decyzji niezbędnych dla prawidłowej działalności Stowarzyszenia.

§ 31. Stowarzyszenie reprezentowane jest:

 1. w sprawach niepowodujących zobowiązań majątkowych – przez Prezesa Zarządu lub dwóch innych Członków zarządu, działających łącznie,
 2. w sprawach powodujących zobowiązania majątkowe w wysokości do 5 000 (pięciu tysięcy) złotych – przez dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa, działających łącznie,
 3. w sprawach powodujących zobowiązania majątkowe w wysokości powyżej 5 000 (pięciu tysięcy) złotych – przez trzech Członków Zarządu, w tym Prezesa, działających łącznie.

§ 32. Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

§ 33. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 3. zawarcie umowy kredytu lub pożyczki,
 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
 5. zaciągniecie innych zobowiązań na kwotę powyżej 7 500 (siedmiu i pół tysiąca) złotych.

Rozdział VII. Majątek i fundusze 

§ 34. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:

 1. składek członkowskich,
 2. dotacji,
 3. darowizn,
 4. zbiórek publicznych,
 5. spadków, zapisów,
 6. dochodów z majątku Stowarzyszenia.

§ 35. Wysokość składki członkowskiej określa Zebranie Członków na wniosek Zarządu, uwzględniając koszty ponoszone przez Stowarzyszenie.

Rozdział VIII. Rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 36. Uchwałę w sprawie o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków kwalifikowaną większością (2/3) dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych. W przypadku braku co najmniej połowy uprawnionych, wyznaczany jest drugi termin Zebrania Członków, na którym uchwała podejmowana jest bez względu na liczbę obecnych uprawnionych.

§ 37. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

Rozdział IX. Zmiany w Regulaminie 

§ 38. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków kwalifikowaną większością (2/3) dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych. W przypadku braku co najmniej połowy uprawnionych, wyznaczany jest drugi termin Zebrania Członków, na którym uchwała podejmowana jest bez względu na liczbę obecnych uprawnionych.

Rozdział X. Postanowienia końcowe 

§ 39. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.